• +380503072727, +380633072727
    order@dredgers.com.ua

Видобуток піску

 

Пісок є незамінним матеріалом для будівництва, виробництва залізобетонних конструкцій, цегли, скла, а також в інших сферах діяльності. Пісок, що добувається сьогодні, істотно відрізняється як за видом, так і за способом видобутку, наявності в його складі домішок, розміру і формі фракції та іншим показникам. Найбільш якісним і затребуваним у будівельній сфері прийнято вважати природний пісок.

Натуральну сировину різного класу добувають у кар’єрах чи водоймах, і якщо кар’єрний пісок має низку недоліків, то рівномірні округлені фракції намитої у водоймищах сировини практично не мають конкурентів на ринку. А якщо брати до уваги той факт, що в намитому піску відсутні сторонні домішки та забруднення, він взагалі стає безальтернативним рішенням у будівництві. Отримати такий пісок можна різними способами, проте найпродуктивнішим, економічно доцільним і високотехнологічним на сьогоднішній день є гідронамив піску, який здійснюється за допомогою земснарядів.

 

 

 

Гідронамив піску в Україні.

Компанія «Земснаряди України» пропонує своїм партнерам та клієнтам послуги з гідронамиву піску з водойм. Ми виконуємо роботи в усіх куточках країни, керуємося незмінними принципами жорсткого контролю якості, застосування високоефективного та високопродуктивного обладнання, передових рішень у сфері видобутку піску з водойм та постійного підвищення рівня кваліфікації своїх фахівців. Все це дозволило нам зайняти лідируючі позиції на ринку послуг земснарядів в Україні та запропонувати вам взаємовигідні умови співпраці у багатому спектрі завдань та доборі рішень для них.

Видобуток піску з водойм способом гідронамиву поступово витісняє класичний підхід, при якому пісок видобувався за допомогою екскаватора. Простота та висока ефективність цього методу видобутку піску для будівельних та інших цілей обумовлені розробкою цілої товщі покладів сировини, а також можливістю дістатися тієї її частини, яка розташовується істотно нижче. Всі роботи в цьому випадку виконуються із залученням земснаряду, що робить застосування методу гідромеханізації ще більш доступним та простим. Головним робочим обладнанням при видобутку піску стає продуктивний гідронасос, який здатний працювати з суспензією, склад яких рясніє різними абразивними частинками. Як результат, замовник отримує пісок виключно високої якості, однорідного складу та, що важливо, однаковою округленою фракцією. Видобуток піску земснарядом методом гідронамиву – це можливість швидко отримати сировину найвищої чистоти та якості за відносно невисоких витрат.

 

 

Основні переваги видобутку піску земснарядом

Взагалі, гідронамив піску можна вважати досить просто процедурою, яка, до того ж, вимагатиме і незначних, порівняно з альтернативними методами, витрат. Завдяки застосуванню способу гідромеханізації з’являється можливість безперервного виконання комплексу робіт: розробки, транспортування, складування сировини. При цьому намитий із водоймища пісок часом видобувається ще й як побічна сировина в результаті виконання робіт з поглиблення дна в річці, озері чи водосховищі. Це свідчить про додаткові можливості зниження витрат – адже отриманий таким чином пісок завжди можна реалізувати.

Видобуток піщано-гравійної суміші за допомогою земснаряду

Земснаряди та встановлене на них гідронасосне обладнання можуть застосовуватися не тільки для видобутку будівельного піску з водойм. Це обладнання також легко справляється з виконанням робіт із видобутку піщано-гравійної суміші. ПГС – це ще один дуже затребуваний у будівництві та інших сферах діяльності вид сировини. Цей матеріал нерідко застосовується при будівництві автомобільних доріг, виливку ЖБК, облаштуванні дамб та інших інженерних конструкцій.

Спираючись на багатий досвід у цій сфері діяльності, маючи у своєму розпорядженні широкий парк земснарядів з величезною різноманітністю устаткування, що використовується, фахівці компанії «Земснаряди України» готові взятися за виконання робіт з видобутку піску та піщано-гравійної суміші в будь-якому куточку країни. При цьому, ми завжди впевнені не тільки як виконані роботи, а й у чудових властивостях видобутого матеріалу – що забезпечується вдалим симбіозом досвіду, професіоналізму та передових технологій, що застосовуються нами на практиці.

Sand, as you know, is an indispensable material for construction, production of reinforced concrete structures, brick, glass, as well as in other spheres of activity. Sand produced today is significantly different both in appearance and in the way of production, the presence of impurities in its composition, size and shape of the faction and other indicators. But the most high quality and in demand in the construction sector is considered to be natural sand.

Natural raw materials of different classes are mined in open pits or reservoirs, and if pit sand has several disadvantages, the uniform rounded fraction of reclaimed raw materials in reservoirs have virtually no competitors in the market. And if you take into account the fact that in the absence of the parties inwashed sand impurities and pollution, he and all, becomes the only solution in the construction. Get this sand can be the most different ways, but the most productive, cost-effective and high-tech today is hydraulic alluviation sand that is carried out by means of dredgers.

Hydraulic alluviation sand in Ukraine

The company “Dredgers Ukraine” offers its partners and customers services gidronamyvu sand from the reservoirs. We work all over the country, guided by the same principles of strict quality control, the use of high-efficiency and high-performance equipment, innovative solutions in the field of mining sand from the reservoirs and continuously improve the level of qualification of its professionals. All this has allowed us to take a leading position on the market of dredgers in Ukraine and to offer you a mutually beneficial terms of cooperation in a rich spectrum of tasks and selection decisions for them.

Extraction of sand reservoirs gidronamyva method is gradually replacing the classical approach in which the sand is extracted by means of an excavator. The simplicity and high efficiency of this method of extraction of sand for construction and other purposes due to the development of the whole thickness of raw material deposits, as well as the ability to get to the part, which is substantially lower. All the works in this case carried out with the involvement of the dredger, which makes use of the method of jetting more affordable and easy. The main working equipment in the extraction of sand becomes a pump capacity that is able to work with suspensions, the composition of which is replete with all sorts of abrasive particles. As a result, the customer receives a sand exceptionally high quality, uniform composition and, importantly, the same rounded fraction. Extraction of sand dredger by gidronamyva – is the ability to quickly get the raw materials of the highest purity and quality at relatively low cost.

The main advantages of sand extraction dredger

Generally, hydraulic alluviation sand can be considered a fairly simple procedure, which, moreover, will require minor in comparison with alternative methods, costs. Thanks to the use of the method of continuous jetting an opportunity to perform a set of works: development, transportation, storage of raw materials. At the same time, reclaimed sand from the pond sometimes produced even as a side raw materials as a result of dredging in the river, lake or reservoir. This suggests additional opportunities to reduce costs – because the sand thus obtained can always be realized.

Extraction of sand and gravel via dredger

Dredgers and set them Hydraulic equipment can be used not only for the production of building sand reservoirs. This equipment is also easy to handle with the performance of work for the extraction of sand and gravel. CBC – is another highly demanded in construction and other fields of materials activity. This material is often used in the construction of highways, casting JBK, construction of dams and other engineering structures.

Drawing on a wealth of experience in this field, having at its disposal a wide fleet of dredgers with a huge variety of equipment used, the specialists of “Dredgers Ukraine” ready to take on the work for the extraction of sand and gravel sand in every corner of the country. At the same time, we are always confident, not only in the quality of work, but also in the excellent properties of the produced material – that ensured successful symbiosis of experience, professionalism and advanced technologies used by us in practice.

Пісок, як відомо, є незамінним матеріалом для будівництва, виробництва залізобетонних конструкцій, цегли, скла, а також в інших сферах діяльності. Пісок, що видобувається сьогодні, істотно відрізняється як за виглядом, так і за способом видобутку, наявності в його складі домішок, розміром і формою фракції та іншими показниками. Якісним і затребуваним в будівельній сфері прийнято вважати природний пісок.

Натуральну сировину різного класу видобувають у кар’єрах або водоймах, і якщо кар’єрний пісок має ряд недоліків, то рівномірні округлені фракції намитої у водоймах сировини практично не мають конкурентів на ринку. А якщо брати до уваги той факт, що в намитому піску відсутні сторонні домішки і забруднення, він і зовсім стає безальтернативним рішенням в будівництві. Отримати такий пісок можна різними методами, однак найпродуктивнішим, економічно доцільним і високотехнологічним на сьогоднішній день є гідронамив піску, який здійснюється за допомогою земснарядів.

Гідронамив піску в Україні

Компанія «Земснаряди України» пропонує своїм партнерам і клієнтам послуги з гідронамиву піску з водойм. Ми виконуємо роботи у всіх куточках країни, керуємося незмінними принципами жорсткого контролю якості, застосування високоефективного і високопродуктивного обладнання, передових рішень в сфері видобутку піску з водоймищ і постійного підвищення рівня кваліфікації своїх фахівців. Все це дозволило нам зайняти лідируючі позиції на ринку послуг земснарядів в Україні і запропонувати вам взаємовигідні умови співпраці в багатому спектрі виконуваних завдань і підборі рішень для них.

Видобуток піску з водойм способом гідронамиву поступово витісняє класичний підхід, при якому пісок добувався з допомогою екскаватора. Простота і висока ефективність цього методу видобутку піску для будівельних і інших цілей обумовлені розробкою цілої товщі покладів сировини, а також можливістю дістатися до тієї її частини, яка розташовується істотно нижче. Всі роботи в цьому випадку виконуються із залученням земснаряда, що робить застосування методу гідромеханізації ще більш доступним і простим. Головним робочим обладнанням при видобутку піску стає продуктивний гідронасос, який здатний працювати з дрібними частинками, склад яких рясніє різного роду абразивними частинками. Як результат, замовник отримує пісок виключно високої якості, однорідного складу і, що важливо, однаковою округленою фракцією. Видобуток піску земснарядом методом гідронамиву – це можливість швидко отримати сировину найвищої чистоти і якості при відносно невисоких витратах.

Основні переваги видобутку піску земснарядом

Взагалі, гідронамив піску можна вважати досить простою процедурою, яка, до того ж, потребує і незначних, в порівнянні з альтернативними методами, витрат. Завдяки застосуванню способу гідромеханізації з’являється можливість безперервного виконання цілого комплексу робіт: розробки, транспортування, складування сировини. При цьому намитий з водойми пісок часом видобувається ще і як побічна сировина в результаті виконання робіт з поглиблення дна в річці, озері або водосховищі. Це свідчить про додаткові можливості зниження витрат – адже отриманий таким чином пісок завжди можна реалізувати.

Видобуток піщано-гравійної суміші з допомогою земснаряда

Земснаряди і встановлене на них гідронасосне обладнання, можуть застосовуватися не тільки для видобутку будівельного піску з водойм. Це обладнання також легко справляється з виконанням робіт по видобутку піщано-гравійної суміші. ПГС – це ще один досить затребуваний в будівництві і інших сферах діяльності вид сировини. Цей матеріал нерідко застосовується при будівництві автомобільних доріг, литті ЖБК, облаштуванні дамб та інших інженерних конструкцій.

Спираючись на багатий досвід в даній сфері діяльності, маючи в своєму розпорядженні великий парк земснарядів з величезною різноманітністю використовуваного обладнання, фахівці компанії «Земснаряди України» готові взятися за виконання робіт з видобутку піску і піщано-гравійної суміші в будь-якому куточку країни. При цьому, ми завжди впевнені не тільки в якості виконаних робіт, але і в чудових властивостях матеріалу, що видобувається, – це забезпечується вдалим симбіозом досвіду, професіоналізму і передових технологій, що застосовуються нами на практиці.

Loading